iWAD – uw betrouwbare partner voor webdesign, hosting en IT-diensten

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Aanbiedingen en offertes

 1. Bepaalt dat offertes van iWAD tot stand komen na mondeling overleg met de wederpartij.
  2. De door iWAD uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig voor de duur van 30 dagen na dagtekening, tenzij in de offerte anders staat vermeld.
  3. Offertes, en alle daarin opgenomen bepalingen, binden iWAD slechts indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 30 dagen schriftelijk wordt bevestigd.
  4. De offerte dient als raamwerk voor een nader op te stellen overeenkomst van opdracht. Indien partijen het niet eens worden over andere dan in de offerte en algemene voorwaarden vermelde afspraken, voor zover die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn, verliest de offerte haar geldigheid.
  5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht iWAD niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 2 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Bepaalt dat iWAD de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren.
  2. De diensten die iWAD levert komen voort uit een creatief proces. iWAD zal zich overeenkomstig het in lid 1 genoemde te allen tijde inspannen om het door de wederpartij beoogde resultaat te leveren. iWAD staat echter niet in voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel. In de overeenkomst kan hiervan worden afgeweken.
  3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft iWAD het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan iWAD aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan iWAD worden verstrekt.
  5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan iWAD zijn verstrekt, heeft iWAD het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3 – Duur en beëindiging

 1. Bepaalt dat de overeenkomst tussen iWAD en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, op de in de overeenkomst van opdracht genoemde einddatum.
 3. In het geval dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.
 4. De opzegging door één der partijen dient schriftelijk of per e-mail te geschieden
 5. Zowel opdrachtgever als iWAD hebben het recht om de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, bij schriftelijke verklaring gericht aan de andere partij te beëindigen:
  1. (*) indien sprake is van een tekortkoming van de andere partij die naar haar aard niet kan worden hersteld;
  2. (**) indien de andere partij, na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, na het verstrijken van die termijn de tekortkoming niet heeft hersteld en in verzuim blijft met betrekking tot haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht;
  3. (***) indien de andere partij surseance van betaling aanvraagt, aanvraag tot faillietverklaring doet, in staat van faillissement wordt verklaard of een akkoord buiten faillissement aanbiedt;
  4. (****) indien er omstandigheden van gewichtige aard zijn, waarbij van partijen, of van één der partijen niet kan worden gevergd de overeenkomst tot de einddatum voort te zetten.
 6. Het eindigen van de overeenkomst om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst dan wel verplichtingen jegens de wederpartij om op grond van de wet diens geleden en aan de andere partij toewijsbare schade te vergoeden.

Artikel 4Honorarium

1. Bepaalt dat partijen in de overeenkomst een vast honorarium overeen kunnen komen. Het vaste honorarium kan bestaan uit een vastgestelde prijs per opdracht dan wel uit een vast honorarium per overeen te komen periode.

 1. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, dan zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van iWAD, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 2. Het honorarium is exclusief BTW.
 3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten aan het einde van iedere maand in rekening worden gebracht.
  5. Indien iWAD met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief is overeengekomen, is iWAD niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief indien in alle redelijkheid niet meer van iWAD mag worden verwacht dat deze de opdracht tegen het overeengekomen honorarium voortzet.
  6. iWAD zal de opdrachtgever van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk in kennis stellen. iWAD zal daarbij de omvang van de verhoging, de reden van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
  7. In het geval dat iWAD besluit het honorarium of het tarief te verhogen zal deze daartoe aansluiting zoeken bij de in de branche gebruikelijk gehanteerde en redelijke tarieven.
  8. Indien de wederpartij in gebreke is met betrekking tot hetgeen in dit artikel in het kader van betaling is overeengekomen, dan behoudt iWAD zich het recht voor om zijn diensten op te schorten. Hieronder wordt mede begrepen het opschorten van verplichtingen in het kader van hosting en het offline halen van de website van de opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 6 van deze algemene voorwaarden.
  8. Van het bepaalde in dit artikel kan per overeenkomst worden afgeweken.

Artikel 5Betalingscondities

 1. iWAD hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na facturatie, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
 2. Betaling bevrijdt de opdrachtgever slechts van zijn verplichting indien deze geschiedt op een door iWAD schriftelijk aangewezen bankrekening.
 3. Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen aan iWAD, dan komen alle buitengerechtelijke kosten die zijn gemaakt om nakoming daarvan af te dwingen voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Ongeacht hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald bedragen de buitengerechtelijke incassokosten, in het geval de opdrachtgever in verzuim is met het nakomen van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, minimaal 10% van het aan iWAD verschuldigde bedrag.
 5. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, dan komt hetgeen in de Wet Buitengerechtelijke Incassokosten ten aanzien van natuurlijke personen is bepaald in de plaats van hetgeen in lid 3 van dit artikel is opgenomen.
 6. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de kosten en vergoedingen, vervolgens tot voldoening van de verschuldigde rente en zal pas daarna strekken tot betaling van de hoofdsom van de openstaande vorderingen.

Artikel 6 – Kredietbeperking

1. Bepaalt dat iWAD gerechtigd is een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 7 – Hosting

1. In afwijking van hetgeen omtrent de duur van overeenkomsten tussen iWAD en de opdrachtgever in de algemene voorwaarden is bepaald, worden alle overeenkomsten tot het hosten van websites aangegaan voor de duur van 12 maanden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde periode wordt na afloop stilzwijgend met een jaar verlengd.
3. Opzegging van de overeenkomst is enkel mogelijk aan het einde van de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde periode met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.
4. De in lid 3 van dit artikel genoemde opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 8 – Geheimhouding

1. Bepaalt dat iWAD zich verplicht, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, tot geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over de opdrachtgever die verkregen is tijdens of voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden.
2. Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan alle informatie die door opdrachtgever als zodanig is aangeduid.
3. iWAD zal alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over de opdrachtgever die verkregen is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
4. iWAD is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

5. Op het in lid 4 van dit artikel gestelde mag door iWAD worden afgeweken in het geval zij is verwikkeld in enige juridische procedure waarbij deze informatie naar het oordeel van IWAD van belang kan zijn.
6. Opdrachtgever is ten aanzien van de door iWAD in het kader van de opdracht verstrekte persoonsgegevens gehouden de wettelijke bepalingen rond privacybescherming na te leven.

Artikel 9 – Onderhoud en ICT

1. Onderhoudswerkzaamheden worden op verzoek van de opdrachtgever uitgevoerd binnen één werkweek nadat het verzoek bij iWAD is binnengekomen, tenzij de omvang en complexiteit van de werkzaamheden zulks verhinderen.
2. Indien onderhoudswerkzaamheden naar verwachting niet binnen één werkweek kunnen worden uitgevoerd, dan zal iWAD de opdrachtgever daar onverwijld van in kennis stellen.

 

Artikel 10 – Restbepalingen

 1. 1. iWAD is niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde ook, die voortvloeit uit door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan IWAD de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Indien door iWAD of door iWAD ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Opdrachtgever vrijwaart iWAD voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Auteursrechtelijk beschermde werken die in opdracht van opdrachtgever door iwad zijn vervaardigd en waarvan het auteursrecht bij iWAD rust, worden pas aan de opdrachtgever overgedragen op het moment dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen, uit welke hoofde ook, heeft voldaan.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten die door iWAD en opdrachtgever worden gesloten is Nederlands recht van toepassing.

Nieuws

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten.

×