iWAD – uw betrouwbare partner voor webdesign, hosting en IT-diensten

Privacy & Cookies

iWAD Support & Service op 1, gevestigd aan Eikenstraat 15

5104 CB Dongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

iWAD Support & Service op 1

Eikenstraat 15

5104 CB Dongen

0162 – 76 00 00

www.iwad-online.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

iWAD Support & Service op 1 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iwad-online.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

iWAD Support & Service op 1 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • iWAD Support & Service op 1 analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • iWAD Support & Service op 1 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

iWAD Support & Service op 1 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van iWAD Support & Service op 1) tussen zit. iWAD Support & Service op 1 gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Davilex Accounts: voor het indienen van de administratie en BTW-omzet
 • CRM: voor het opslaan van NAW gegevens, ontwikkelde websites, facturen, abonnementen, hostingpakketten en uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
 • Ticket systeem: om alle daadwerkelijke taken te bewaren (zonder gebruikersgegevens)
 • E-mailcliënts: alle e-mail, om eerdere communicatie terug te kunnen zoeken
 • Domeinregistrant: deze krijgt alleen de NAW gegevens die nodig zijn om de domein te registeren
 • Hostingbackups: Iedere nacht wordt er een backup van de hosting gemaakt en op de server opgeslagen. Periodiek worden deze backups ook opgeslagen op andere opslagmedia.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

iWAD Support & Service op 1 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAW gegevens:

Duur: Maximaal 1 jaar na beëindigen dienstverlening

Reden: iWAD Support & Service op 1 heeft na beëindiging 1 jaar de mogelijkheid om opnieuw in contact te komen om de dienstverlening weer op te pakken.

Hostingbackup:

Duur: Maximaal 1 jaar na opheffen hostingpakket

Reden: iWAD Support & Service op 1 wil de mogelijkheid bieden om oude websites en bestanden na opheffen

van het hostingpakket te overhandigen aan de bijbehorende klant.

Delen van persoonsgegevens met derden

iWAD Support & Service op 1 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. iWAD Support & Service op 1 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door iWAD Support & Service op 1 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iwad-online.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

iWAD Support & Service op 1 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

iWAD Support & Service op 1 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@iwad-online.com.

Melding van datalekken

Wanneer er een datalek plaats zal vinden, zal dit door iWAD Support & Service op 1 worden gecommuniceerd met betrokken partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

iWAD Support & Service op 1 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (anoniem) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Webserver log-gegevens

Het bezoek aan onze internetsite zorgt voor de registratie van een log op onze webserver. Deze log geeft ons non-persoonlijke gegevens over de datum en de tijd van inloggen alsmede het IP-adres en het browsertype waarvandaan de bezoeker onze internetsite bezoekt. De informatie van deze serverlogs wordt door ons ontwikkelingsteam gebruikt voor internetoptimalisatie van onze internetsite en die van onze (toekomstige) opdrachtgevers.

Hyperlinks naar andere internetsites
Deze website heeft links naar websites van andere bedrijven. iWAD Support & Service op 1 registreert het doorklikken van de bezoeker naar andere internetsites niet en onthoudt zich van iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe internetsites.

Wijzigingen

iWAD Support & Service op 1 behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen. Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.

Nieuws

×